Saugos duomenų lapai

    Saugos duomenų lapas (santrumpa - SDL, angl. Material Safety Data Sheet, santrumpa MSDS) pateikiamas su kiekvienu produktu, kuriam šis dokumentas yra reikalaujamas pagal Reglamento (ES) 453/2010 II priedo reikalavimus.
    SDL pateikiami nemokamai raštu ar elektroniniu būdu ne vėliau kaip tą dieną, kurią cheminė medžiaga ar mišinys patiekti pirmą kartą. Jeigu negavote saugos duomenų lapo, susisiekite su atsakingu vadybininku.