Pirkimo sąlygos

  (patvirtinta UAB „LABOCHEMA LT“ generalinio direktoriaus įsakymu 2021.01.04 d.)

  1. Bendrosios sąlygos.
  1.1. Šios Pirkimo Sąlygos galioja visoms užklausoms ir/ar užsakymams, vykdomiems UAB „LABOCHEMA LT“ el. parduotuvėje. Klientu šiose Pirkimo Sąlygose vadinamas asmuo, kuris UAB „LABOCHEMA LT“ el. parduotuvėje pateikia užklausą dėl galimo Prekių pirkimo iš UAB „LABOCHEMA LT“ ir atlieka arba neatlieka tolesnius šiose Pirkimo Sąlygose aprašytus pirkimo veiksmus. Klientas, pateikdamas užklausą dėl Prekių pirkimo, patvirtina sutinkantis su šiomis Pirkimo Sąlygomis.
  1.2. Įmonėms, sudariusioms su UAB „LABOCHEMA LT“ rašytines Prekių tiekimo sutartis, šių Pirkimo Sąlygų nuostatos taikomos tokia apimtimi, kiek atitinkamų prekybinių santykių nereglamentuoja teisinę viršenybę turinčios pasirašytos Prekių tiekimo sutartys.
  1.3. Dėl specifinio UAB „LABOCHEMA LT“ Prekių pobūdžio el. parduotuvėje nurodytos Prekės nėra parduodamos fizinių asmenų asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Pateikdamas užklausą Klientas patvirtina, jog Prekes jis ketina pirkti išimtinai su profesija ar verslu susijusiu tikslu. UAB „LABOCHEMA LT“ pasilieka sau teisę neatsakyti į užklausą, neteikti pasiūlymo ar/ir netiekti Prekių tais atvejais, jei paaiškėtų, jog pastarasis Kliento pareiškimas neatitinka tikrovės.
  1.4. Cheminių medžiagų Prekės parduodamos griežtai laikantis jų įsigijimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  1.5. Dėl specifinio Prekių pobūdžio bei UAB „LABOCHEMA LT“ įsipareigojimų atstovaujamiems gamintojams, el.parduotuvėje nurodytos Prekės nėra parduodamos už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų. Klientas užtikrina, kad, negavus atskiro UAB „LABOCHEMA LT“ sutikimo, Prekės nebus išvežamos iš Lietuvos Respublikos teritorijos.
  2. Užsakymų vykdymas.
  2.1. Klientas pateikia užklausą užpildydamas ir išsiųsdamas atitinkamą formą UAB „LABOCHEMA LT“ el. parduotuvėje. Užklausoje Klientas gali nurodyti ir specialius reikalavimus bei pageidavimus dėl Prekių ar jų pristatymo.
  2.2. Užklausos pateikimas yra informacinio pobūdžio ir neįpareigoja Kliento pirkti užklausoje nurodytas Prekes, o taip pat neįpareigoja UAB „LABOCHEMA LT“ parduoti užklausoje nurodytas Prekes.
  2.3. Gavus užklausą UAB „LABOCHEMA LT“ per protingą terminą pateikia komercinį pasiūlymą Prekių tiekimui.
  2.4. Klientas patvirtina pasiūlymą arba atsisako pasiūlymo per jame nurodytą terminą. Klientui per pasiūlyme nurodytą terminą neinformavus UAB „LABOCHEMA LT“ apie pasiūlymo patvirtinimą, laikoma kad pasiūlymo atsisakyta.
  2.5. Klientui patvirtinus pasiūlymą, UAB „LABOCHEMA LT“ pateikia sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Apmokėjus išankstinę sąskaitą pradedamas vykdyti Kliento užsakymas.
  2.6. Įmonėms, sudariusioms su UAB „LABOCHEMA LT“ rašytines Prekių tiekimo sutartis, taikomos tose sutartyse apibūdintos užsakymų vykdymo sąlygos.
  3. Minimalus užsakymas.
  3.1. Užsakymams iki 50,00 EUR (be PVM) UAB „LABOCHEMA LT“ pasilieka sau teisę taikyti 15,00 EUR (be PVM) užsakymo vykdymo mokestį.
  3.2. Įmonėms, sudariusioms su UAB „LABOCHEMA LT“ rašytines Prekių tiekimo sutartis, taikomos tose sutartyse apibūdintos minimalaus užsakymo sąlygos.
  4. Užsakymų atšaukimas ir prekių grąžinimas.
  4.1. Jei Klientas atšaukia užsakymą prieš pristatymą, Klientas privalo atlyginti visus su pradėtu užsakymo vykdymu susijusius nuostolius.
  4.2. Prekės be defektų gali būti grąžinamos tik gavus UAB „LABOCHEMA LT“ sutikimą. UAB „LABOCHEMA LT“ sutikus priimti Prekes, Klientas apmoka Prekių transportavimo išlaidas iki UAB „LABOCHEMA LT“ nurodyto adreso.
  4.3. Grąžinimai gali būti tik originalioje nepažeistoje Prekės pakuotėje. Prekės, pagamintos ar/ir supakuotos pagal specialius Kliento poreikius, negali būti grąžinamos.
  4.4. Įmonėms, sudariusioms su UAB „LABOCHEMA LT“ rašytines Prekių tiekimo sutartis, taikomos tose sutartyse apibūdintos užsakymų atšaukimo ir Prekių grąžinimo sąlygos.
  5. Prekių pristatymas.
  5.1. Prekių pristatymas Lietuvos Respublikos teritorijoje yra nemokamas, UAB „LABOCHEMA LT“ pasilieka sau teisę, priklausomai nuo užsakymo dydžio ir pristatymo adreso, apmokestinti Prekių pristatymą.
  5.2. UAB „LABOCHEMA LT“ pasiūlymuose ar užsakymo patvirtinimuose nurodyti Prekių pristatymo terminai yra informacinio pobūdžio.
  5.3. Atsižvelgiant į labai didelį UAB „LABOCHEMA LT“ atstovaujamų gamintojų Prekių asortimentą, UAB „LABOCHEMA LT“ neatsako už tų Prekių patiekimą, kurių gamyba arba tiekimas buvo sustabdyti pasiūlymo Klientui galiojimo metu.
  5.4. Klientui yra žinoma ir, pateikdamas užklausą bei tvirtindamas užsakymą jis sutinka, kad, kai Prekių pristatymas vėluoja arba jų pristatymas tampa labiau sudėtingas ar neįmanomas dėl nenugalimos jėgos ar kitų ne nuo UAB „LABOCHEMA LT“ priklausančių aplinkybių, pristatymo laikas bus atidėtas atitinkamai arba UAB „LABOCHEMA LT“ atšauks užsakymą.
  5.5. Jei Klientui atsiųstame užsakymo patvirtinime nurodytas neteisingas Prekių pristatymo adresas, Klientas turi nedelsiant pranešti apie klaidą pateikdamas el. paštu teisingą pristatymo adresą. Jei Klientas to neatliko, UAB „LABOCHEMA LT“ pasilieka sau teisę taikyti transportavimo mokestį už pristatymo adreso keitimą.
  5.6. Įmonėms, sudariusioms su UAB „LABOCHEMA LT“ rašytines Prekių tiekimo sutartis, taikomos tose sutartyse apibūdintos Prekių pristatymo sąlygos.
  6. Prekių pakavimas.
  6.1. Prekės yra tiekiamos gamintojo pakuotėse išskyrus tuos atvejus, kai UAB „LABOCHEMA LT“ dėl užsakymo pobūdžio turi atidaryti gamintojo pakuotę ir patiekti Klientui reikiamą Prekių skaičių iš pakuotės. Visos kitos pakavimo medžiagos yra naudojamos UAB „LABOCHEMA LT“ nuožiūra. Kliento specialūs pageidavimai dėl pakuotės yra apmokestinami papildomai.
  6.2. Įmonėms, sudariusioms su UAB „LABOCHEMA LT“ rašytines Prekių tiekimo sutartis, taikomos tose sutartyse apibūdintos Prekių pakavimo sąlygos.
  7. Pretenzijos ir garantijos.
  7.1. Priimdamas Prekes Klientas patvirtina Prekių kokybę ir kiekybę savo parašu ant krovinį lydinčio dokumento.
  7.2. Jei Klientas priimdamas Prekes nustato Prekių kiekio trūkumą, UAB „LABOCHEMA LT“ (Kliento pasirinkimu) patiekia Klientui trūkstamų Prekių kiekį arba pateikia kreditinę sąskaitą trūkstamų Prekių sumai.
  7.3. Jei Klientas priimdamas Prekes nustato, kad neatitinka Prekių asortimentas ar Prekės yra netinkamos kokybės, UAB „LABOCHEMA LT“ (Kliento pasirinkimu) pakeičia šias Prekes tinkamomis arba padengia kainų skirtumą. Jei paaiškėja, kad pakeistos Prekės taip pat yra su trūkumais, UAB „LABOCHEMA LT“ suteikia teisę Klientui atsisakyti užsakymo arba gauti nuolaidą.
  7.4. El. parduotuvėje parduodamai įrangai bei prietaisams pateikiamos atskiros garantijų kortelės, kuriose yra apibūdintos garantijų sąlygos.
  7.5. Nustačius Prekių kokybės, kiekio ar asortimento trūkumus ir Klientui pateikus tai patvirtinančius įrodymus bei gavus UAB „LABOCHEMA LT“ sutikimą, Prekės gali būti grąžinamos UAB „LABOCHEMA LT“ nurodytu adresu. 7.6. Įmonėms, sudariusioms su UAB „LABOCHEMA LT“ rašytines Prekių tiekimo sutartis, taikomos tose sutartyse apibūdintos garantijų sąlygos.
  8. Mokėjimo sąlygos.
  8.1. Apmokėjimas už Prekes turi būti atliekamas išankstinėje sąskaitoje nurodytais UAB „LABOCHEMA LT“ bankiniais rekvizitais ir terminais.
  8.2. Jei Klientui taikomas atidėtas mokėjimas ir yra vėluojama apmokėti, UAB „LABOCHEMA LT“ pasilieka teisę skaičiuoti 0.05% delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Apmokėjimas bankiniu pavedimu yra užskaitomas tik tada, kai pinigai patenka į UAB „LABOCHEMA LT“ sąskaitą.
  8.3. Įmonėms, sudariusioms su UAB „LABOCHEMA LT“ rašytines Prekių tiekimo sutartis, taikomos tose sutartyse apibūdintos mokėjimo sąlygos.